எமது சங்கத்தின் காரைநகருக்கான சேவைகள் மற்றும் உண்டியல் நிதியிலிருந்து பிற இடங்களுக்கான மருத்துவ சேவைகள் இந்த நிதியாண்டிலும் பாரியளவில்...
காரைநகர் பிரதேச வைத்தியரின் கோரிக்கைக்கு இணங்க, காரைநகர் பிரதேச வைத்தியசாலையின் நோயாளர் நலன்புரிச்சங்கத்தின் வழிநடத்தலில், எமது சங்கத்தினால் திருத்த...
எமது சங்கம் ஆரம்பித்தபோது கூட இருந்தவர்…. சங்கத்தின் முதல் தலைவராக பொறுப்பெடுத்தவர்… இறுதிவரை சங்கத்தின் கூட இருந்தவர்…. இறுதி...