கலாநிதி தியாகராஜா மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் தொண்டர் ஆசிரியர்களாக கடமையாற்றும் மூன்று ஆசிரியர்களிற்கு பிருத்தானிய நலன்புரிச்சங்கத்தினர் உதவித்தொகைக் கொடுப்பனவை...
 காரைச் சங்கமம் விழாபெரும்திரளான காரைமக்கள் ஒன்று கூடலாக இனிதே நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் பிரதம விருந்தினராக இலங்கை வடமாகாண கல்விப்...